Menu
0
https://www.deboedelwagen.nl/voorwaarden
Zoeken
Bekijk winkelmand

Algemene voorwaarden De Boedelwagen


De Boedelwagen
Lindenlaan 25
1271 AV  Huizen

Postadres:
Radiolaan 34
1276 EP Huizen

Telefoon:035-5448533
Email: info@deboedelwagen.nl

Website: www.deboedelwagen.nl

De Boedelwagen is een fysieke en online winkel in nieuw en gebruikte meubels en woonaccessoires, welke te bezoeken is aan de Lindenlaan 25 te Huizen of via de website www.deboedelwagen.nl


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die De Boedelwagen aanbiedt in haar winkel en op de website, en op alle via de winkel en website geplaatste bestellingen, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Daar De Boedelwagen grotendeels tweedehands en brocante (oude) artikelen verkoopt, vertonen deze artikelen van De Boedelwagen normale of doorleefde gebruikssporen. Op deze artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

1.3 Aangezien veel van onze producten van natuurlijke producten zijn vervaardigd, kunnen er altijd enige afwijkingen in het product aanwezig zijn. Op deze artikelen wordt geen garantie gegegeven.

1.4 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen t.o.v. onze originele artikelen.

1.5 Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. De Boedelwagen is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

1.6 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door De Boedelwagen is ingestemd.

1.7 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel en internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Boedelwagen een overeenkomst aangaat.

1.8 Indien De Boedelwagen  niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Boedelwagen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.9 De Boedelwagen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.10 Door het gebruik van de internetsite/winkelbezoek van De Boedelwagen en/of het plaatsen van een bestelling/aankoop aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de internet site.

Artikel 2 Artikelen/producten

2.1 Alle door De Boedelwagen aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de meegetoonde “decoratie artikelen“. Tenzij duidelijk anders vermeld.

2.2 De Boedelwagen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3 Een internetkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De klant en De Boedelwagen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van De Boedelwagen gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.4 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. De Boedelwagen garandeert echter niet dat alle artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar: info@deboedelwagen.nl

Artikel 3 Bestellingen/Aankopen

3.1 Een bestelling of aankoop van een artikel kan niet worden geannuleerd, de koper wordt gehouden aan de volledige betaling en afname van het desbetreffende produkt.

3.2 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3 Ondanks dat De Boedelwagen de site up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt De Boedelwagen zo spoedig mogelijk contact op met de koper.

3.4 De Boedelwagen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 4 Prijzen en Betalingen

4.1 Alle door De Boedelwagen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

4.2 De hoogte van de verzendkosten binnen Nederland staan op de internetsite vermeld en worden van tevoren aan de klant kenbaar gemaakt.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
A).Betaling vooraf op bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op IBAN: NL90INGB0006325225 ten name van De Boedelwagen.

B).Betaling contant of per PIN bij het afhalen in de winkel van De Boedelwagen aan de Lindenlaan 25 te Huizen, tijdens haar openingstijden zoals vermeld op de website.
 
4.5 Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5 Levering

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
A).Bij betaling  verstuurt of bezorgt De Boedelwagen de bestelde artikelen in de regel binnen 3 tot 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. 
B).Indien klant er voor kiest om de artikelen af te halen in de winkel, dienen deze afgehaald en ter plaatse betaald te worden.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Indien onverhoopt een artikel dat door de klant wordt besteld niet (meer) op voorraad of net verkocht blijkt te zijn, zal dit zo spoedig mopgelijk aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, op de begane grond, voor de deur.

5.4 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, gaat de bestelling terug naar De Boedelwagen. De Boedelwagen neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden. Kosten voor het (eventueel) opnieuw verzenden, zijn voor rekening van de koper.
 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan De Boedelwagen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door De Boedelwagen aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan De Boedelwagen zijn voor rekening van de Klant en moeten alleen na overleg geschieden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De Boedelwagen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Boedelwagen

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is De Boedelwagen niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel  9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door De Boedelwagen vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A).het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
B).opname in het klantenbestand van De Boedelwagen.

9.2 De Boedelwagen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 De Boedelwagen verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

KvK: 69520534
IBAN: NL90INGB0006325225